Rab-rabbiner Abraham Hochwald

 

הרב אברהם הוכוולד זצ"ל

הרב אברהם הוכוולד זצ"ל, היה רבה הראשי של צפון הריין בגרמניה וחבר בועידת רבני גרמניה וועידת רבני אירופה. הוא התחיל לתת לראשונה תעודות כשרות בשנת 1980. הוא קיבל סמיכה מישיבת חברון - ירושלים. 

אנו מציעים ידע נרחב על מבנה תעשיית המזון הגרמני, כולל חומרי גלם וחומרים כימיים.